Gratis retourneren in de shop

Voor 12u besteld, zelfde dag verzonden (Ma-Vr)

Authentieke lifestyleproducten voor heren

Cadeautips voor dames

Veilig betalen

Disclaimer

De website en webshop www.boutique-albert.be (hierna “de website”) worden beheerd door de besloten vennootschap “BV X-Presse”, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te België, 8930 Rekkem, Plaats 14, BTW BE-0837.749.804 (hierna “Boutique Albert”).

TOEPASSELIJKHEID

Elke bezoeker mag deze website evenals de informatie op deze website gebruiken voor zover de onderstaande voorwaarden integraal worden nageleefd. Telkens wanneer u de website gebruikt, betekent dit dat u (en alle personen die u vertegenwoordigt) het eens bent met deze voorwaarden, deze zonder enige restrictie of voorwaarde aanvaardt en dat u er bijgevolg door gebonden bent. U bevestigt daarmee tevens dat u wettelijk gemachtigd bent om deze overeenkomst te erkennen en te aanvaarden, in uw eigen naam en in naam van alle personen die u vertegenwoordigt. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden of indien u niet gemachtigd bent om deze voorwaarden te aanvaarden of te erkennen, vragen wij u om contact op te nemen met Boutique Albert en het gebruik van de website intussen te staken.

AARD VAN DE AANGEBODEN INFORMATIE

De informatie die beschikbaar is op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze website en alle inhoud van deze website wordt beschikbaar gesteld op een “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis (“as is” en “as available”) en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

Boutique Albert mag op om het even welk tijdstip en naar eigen goeddunken de website geheel of gedeeltelijk veranderen, en tijdelijk of definitief buiten werking stellen.

AANSPRAKELIJKHEID BOUTIQUE ALBERT

Boutique Albert besteedt veel tijd en levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website zo volledig, correct, nauwkeurig en bijgewerkt als mogelijk is. Ondanks deze voortdurend geleverde inspanningen kan Boutique Albert onmogelijk garanderen dat alle ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Het gebruik van deze website en opgenomen informatie is dan ook geheel op eigen risico. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal Boutique Albert proberen dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, verzoekt Boutique Albert u om contact op te nemen.

Boutique Albert spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Boutique Albert kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan Boutique Albert u dan ook geen ononderbroken toegang garanderen. Het internet is geen veilig medium en kan onderbroken worden of het voorwerp zijn van onvrijwillige of vrijwillige schendingen van de veiligheid en privacy.

De beschikbaarheid van de website kan getroffen worden door talrijke factoren waarover Boutique Albert geen controle heeft. Het is mogelijk dat de website niet continu of ononderbroken, veilig of privé bereikbaar is.

U bent alleen verantwoordelijk voor het verkrijgen, verwerken en onderhouden van alle computers, hardware en software, telefoondiensten en andere uitrusting en diensten die nodig zijn voor het gebruik van de website. Boutique Albert biedt geen enkele waarborg aan dat (en wijst elke aansprakelijkheid hieromtrent af) de website compatibel is met uw computer, randapparatuur en software. Boutique Albert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor werkonderbrekingen of rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan uw computersysteem, uw programma’s of verlies van gegevens die voortvloeit uit het gebruik van de website of het downloaden van gegevens.

Boutique Albert is niet aansprakelijk ten aanzien van u of enig ander persoon, voor verlies of schade die u of enige andere persoon lijdt ten gevolge van een faling of de weigering van Boutique Albert om gevolg te geven aan een bericht dat via de website of per e-mail aan Boutique Albert gericht werd, noch voor het niet of laattijdig ontvangen, kennisnemen, behandelen of aanvaarden van dergelijke berichten door Boutique Albert, noch voor verlies of schade die geleden werd ingevolge een operationele faling, slechte werking, onderbreking, verandering, wijziging of sluiting van de website of de e-maildiensten.

Boutique Albert is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, reputatieschade, etc.). De contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid in verband met het gebruik van deze website is uitgesloten tot 500 euro, tenzij de wet een nog lagere beperking toelaat.

Boutique Albert aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gedragingen van of verklaringen gedaan of gepubliceerd door derden en heeft geen enkele verplichting om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of adviezen gepubliceerd door derden met betrekking tot deze of iedere andere informatiebron verstrekt door Boutique Albert te verbeteren.

Echter, niets in dit document de aansprakelijkheid van Boutique Albert uit voor opzet of bedrog.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN

Deze website kan hyperlinks naar andere websites of internetbronnen bevatten waarover Boutique Albert geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Boutique Albert kan geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Wanneer u een van deze links aanklikt, gaat u naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Boutique Albert draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken en zelf in te schatten hoe zij informatie inzamelen en gebruiken.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze website worden weergegeven, zijn eigendom van Boutique Albert (of zijn met toestemming van de respectieve derden/eigenaars door Boutique Albert afgebeeld) en mogen slechts gekopieerd, gereproduceerd, vermenigvuldigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, geplaatst ("gepost"), overgebracht of gedistribueerd, noch worden gebruikt voor het maken van afgeleide werken, dan na de uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Boutique Albert.

De website mag alleen gebruikt worden voor wettelijke doeleinden. Uw gebruik van de website geeft u geen eigendomsrecht of enig ander recht op de website of zijn inhoud. De verstrekte informatie en gegevens zijn en blijven eigendom van Boutique Albert. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of meedelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Boutique Albert verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van Boek XI, Titel 5 van het Wetboek van economisch recht betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet verplicht is.

Bovendien zijn sommige namen, tekens of logo's op deze website geregistreerde handelsmerken. Boutique Albert is hiervan eigenaar en deze eigendomsrechten worden beschermd door nationale en internationale wetgeving. Deze merken kunnen bijgevolg niet worden gehanteerd zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Boutique Albert.

SPLITSBAARHEID

Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt beschouwd als onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, zal deze bepaling los staan van de rest van deze voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. De bevoegde rechter kan de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

GESCHILLENBESLECHTING

Deze policy is onderworpen aan, en alle geschillen dienaangaande dienen beslecht te worden in overeenstemming met het Belgische recht.

Alle geschillen die eventueel kunnen rijzen over de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering ervan, zullen zoveel mogelijk beslecht worden op minnelijke wijze. Slaagt men er niet in een minnelijke oplossing te vinden, dan zullen uitsluitend de normaal bevoegde hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van Boutique Albert bevoegd zijn.

CONTACT

Indien u nog verdere informatie wenst of wenst opmerkingen te maken, gelieve Boutique Albert dan te contacteren:

Boutique Albert

Plaats 14, 8930 Rekkem

info@boutique-albert.be

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×